matchmore | Interim- en Projectmanagement | Coaching | Mediation | manager | haarlem

“een coach is er niet om je te steunen, maar om te zorgen dat je geen steun (meer) nodig hebt”

Individuele coaching

Coaching

Wanneer het werk niet meer als bevredigend wordt ervaren, er het gevoel is “klem te zitten” of de samenwerking met collega’s moeizamer verloopt, dan is individuele coaching wellicht een passende ondersteuning. Samen met betrokkene kijkt de coach naar zijn hulpvragen en onderzoekt mogelijkheden en eventuele belemmeringen.
Soms blijkt een heroriëntatie op het huidige werk te overwegen en is een traject voor loopbaanoriëntatie een logisch vervolg.

Coaching kan ook direct gerelateerd zijn aan de vragen vanuit de organisatie naar de medewerker toe. De focus ligt dan meer op de relatie tussen de positie/functie van de gecoachte in de organisatie en de daarbij behorende competenties die verondersteld worden. Doel is het beter matchen van persoonlijke verwachtingen/belangen met die van de organisatie en het versterken van competenties. Deze specifieke coaching is met name geschikt voor (startende) schoolleiders in het PO en voor leidinggevenden in het zg. middenkader (afdelingscoördinatoren, teamleiders) binnen het VO.

matchmore richt zich niet alleen op leidinggevenden. Ook andere teamleden kunnen in aanmerking komen voor coaching of werkbegeleiding. Dus ook bijvoorbeeld de jonge startende collega.

Werkbegeleiding leerkrachten

Bij werkbegeleiding wordt meer gekeken naar de inhoud van het werk zelf en de kennis en vaardigheden die verondersteld worden en die mogelijk moeten worden aangescherpt. Deze hulpvragen kunnen zeer divers zijn. In het onderwijs kan het gaan om vragen rond klassenmanagement, leerlingenzorg, effectieve instructie etc…
In tegenstelling tot coaching wordt bij werkbegeleiding de situatie op de werkvloer meegenomen in de begeleiding en vinden er ook klassenconsultaties plaats.

Coaching

Met coaching krijgt de gecoachte meer zicht op zijn handelen, opvattingen en drijfveren, sterke kanten en ontwikkelpunten Met deze kennis maakt de gecoachte bewuster keuzes en neemt hij de regie weer in eigen hand.

Teamcoaching

Coachen kan ook in teamverband, afhankelijk van de gestelde doelen. In overleg met het management maken wij met u een traject op maat. Teamcoaching kan ingezet worden om zaken weer bespreekbaar te maken en de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Teams krijgen inzicht in hun werkwijze, onderlinge verhoudingen en leren optimaal gebruik te maken van hun mogelijkheden en hun competenties verder te ontwikkelen.

print